Khi con ngươ i không con tha thiê t gi ơ cuô c sô ng na y nư a la lu c ho đa mâ t hê t Niê m Tin va Hy vo ng nguyên nhân mâ t Niê m Tin va Hy Vo ng bo i vi ho Thâ t Ba i nhiê u lâ n nguyên nhân la vi ho Lưa Cho n Sai nguyên nhân la vi Ho Không Biê t ho đang sô ng va la m viê c vi Điê u Gi

Khi con người không con tha thiết gì ở cuộc sống này nữa là lúc họ đã mất hết Niềm Tin và Hy vọng ………nguyên nhân mất Niềm Tin và Hy Vọng bỏi vì họ Thất Bại nhiều lần …….nguyên nhân là vì ho Lưa Chọn Sai ……..nguyên nhân là vì Họ Không Biết họ đang sống và làm việc vì Điều Gì ……………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *