Điều thứ tư Người ta ở đời không chịu tu thiện nối dối nói lời hung dữ nói đâm thọc nói thêu dệt ganh ghét người lành hãm hại người hiền bất hiếu với cha mẹ khinh mạn sư trưởng chẳng thành tín với bằng hữu tự cao tự đại cho mình có lý cậy mình ỷ thế lấn hiếp mọi người mong người kính nể không biết hổ thẹn ôm lòng kiêu mạn khó thể giáo hóa Nhờ chút phước đức từ đời trước đời này làm ác phước đức mất hết thọ mạng hết rồi các điều ác bao vây oán cừu dẫn dắt không sao tránh khỏi chỉ việc tiến vào vạc lửa thân thể tan nát tâm thần thống khổ bấy giờ nghĩ lại ăn năn thì đã muộn rồi Trích từ PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Điều thứ tư: Người ta ở đời không chịu tu thiện, nối dối, nói lời hung dữ, nói đâm thọc, nói thêu dệt, ganh ghét người lành, hãm hại người hiền, bất hiếu với cha mẹ, khinh mạn sư trưởng, chẳng thành tín với bằng hữu, tự cao tự đại, cho mình có lý, cậy mình ỷ thế, lấn hiếp mọi người mong người kính nể, không biết hổ thẹn, ôm lòng kiêu mạn, khó thể giáo hóa. Nhờ chút phước đức từ đời trước, đời này làm ác phước đức mất hết, thọ mạng hết rồi, các điều ác bao vây, oán cừu dẫn dắt không sao tránh khỏi, chỉ việc tiến vào vạc lửa, thân thể tan nát, tâm thần thống khổ, bấy giờ nghĩ lại ăn năn thì đã muộn rồi!
Trích từ PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Nguyên bản Hán: Hạ Liên Cư (hội tập)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *