Linh hồn buông xuôi ma quỷ xơi như đĩa bám như muỗi nghiện máu

Linh hồn buông xuôi, ma quỷ xơi như đĩa bám, như muỗi nghiện máu.
… Trở nên bất lực…..
Đạo binh sót lại hãy cứu họ qua lời CẦU NGUYỆN CẦU NGUYỆN MÀ CHÚA ĐÃ BAN QUA 170CDCN, KINH MÂN CÔI, KINH LÒNG THƯƠNG XÓT
Đạo binh sót lại hãy cứu họ qua lời CẦU NGUYỆN CẦU NGUYỆN MÀ CHÚA ĐÃ BAN QUA 170CDCN, KINH MÂN CÔI, KINH LÒNG THƯƠNG XÓT
Đạo binh sót lại hãy cứu họ qua lời CẦU NGUYỆN CẦU NGUYỆN MÀ CHÚA ĐÃ BAN QUA 170CDCN, KINH MÂN CÔI, KINH LÒNG THƯƠNG XÓT
Đạo binh sót lại hãy cứu họ qua lời CẦU NGUYỆN CẦU NGUYỆN MÀ CHÚA ĐÃ BAN QUA 170CDCN, KINH MÂN CÔI, KINH LÒNG THƯƠNG XÓT
Đạo binh sót lại hãy cứu họ qua lời CẦU NGUYỆN CẦU NGUYỆN MÀ CHÚA ĐÃ BAN QUA 170CDCN, KINH MÂN CÔI, KINH LÒNG THƯƠNG XÓT
Đạo binh sót lại hãy cứu họ qua lời CẦU NGUYỆN CẦU NGUYỆN MÀ CHÚA ĐÃ BAN QUA 170CDCN, KINH MÂN CÔI, KINH LÒNG THƯƠNG XÓT
Đạo binh sót lại hãy cứu họ qua lời CẦU NGUYỆN CẦU NGUYỆN MÀ CHÚA ĐÃ BAN QUA 170CDCN, KINH MÂN CÔI, KINH LÒNG THƯƠNG XÓT
Đạo binh sót lại hãy cứu họ qua lời CẦU NGUYỆN CẦU NGUYỆN MÀ CHÚA ĐÃ BAN QUA 170CDCN, KINH MÂN CÔI, KINH LÒNG THƯƠNG XÓT
Đạo binh sót lại hãy cứu họ qua lời CẦU NGUYỆN CẦU NGUYỆN MÀ CHÚA ĐÃ BAN QUA 170CDCN, KINH MÂN CÔI, KINH LÒNG THƯƠNG XÓT

2 thoughts on “Linh hồn buông xuôi ma quỷ xơi như đĩa bám như muỗi nghiện máu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *